ارسال با هماهنگی شما

حمل بسته‌ی شما

بسته ها باید حداکثر بیش از 100 هزار تومن باشد تا برای ارسال پست شود و با هماهنگی فرستاده شود

هزینه های ارسال شامل هزینه های بسته بندی و پست می شوند. تعرفه ها بررسی شدند. ما پیشنهاد می کنیم سفارشات خود را در یک گروه جمع آوری کنید. ما نمیتوانیم دو سفارش مجزا را با هم در یک گروه جمع آوری کنیم و مالیات برای هرکدام جداگانه محاسبه خواهند شد. بسته ها با تایید خود شما ارسال می شوند.